богот

 • 51Сминтеј — (грч. Smintheus) мит. во старогрчката митологија: еден од епитетите на богот Аполон, уништувач на полските глувци , заштитник на посевите …

  Macedonian dictionary

 • 52Тетија — (грч. Tethys) мит. во старогрчката митологија: жена на богот на морето Океан, . мајка на речните богови и на Океанидите …

  Macedonian dictionary

 • 53Фаетон — (грч. Phaeton) 1. мит. во старогрчката митологија: син на Хелиос (богот на сонцето) и Климена на негова молба татко му му дозволил еден ден да управува со небесната кола, но момчето, преслабо да ракува со огнените коњи, кршнало од патот и ги… …

  Macedonian dictionary

 • 54Флегија — мит. во старогрчката митологија: крал на Тесалија, син на богот Арес, татко на Иксион го запалил храмот на Аполон во Делфи и бил казнет исто како Тантал, а според други легенди исто како другите Лапити …

  Macedonian dictionary

 • 55Халкиона — мит. во старогрчката митологија: ќерка на богот на ветровите, Еол, и жена на кралот Кеик кога маж и се удавил во морето (со нејзиното име во устата) боговите ги претвориле обајцата во птици бурни ци, допуштајќи во времето додека таа ги квачи… …

  Macedonian dictionary

 • 56Ханибал — (фен. hanan baal дар од богот Бал) картагински војсководец во 3. век пр. н. е. Ханибал анте портас (лат. Hanibal ante portas) посл. Ханибал е пред портите (на Рим), т. е. непријателот или опасноста е тука (по непријателот на Римјаните, Ханибал… …

  Macedonian dictionary

 • 57Хеликон — (грч. Helikon) планина во Беотија според преданието, седиште на богот Аполон и на музите …

  Macedonian dictionary

 • 58Хиперион — мит. 1. во старогрчката митологија: еден од титаните 2. епитет на Хелиј, богот на сонцето …

  Macedonian dictionary

 • 59Хијацинт — (грч. Hyakinthos) мит. во старогрчката митологија: убав син на лакедемонскиот крал Амикле, љубимец на Аполон бил убиен од љубомора од богот на ветровите Зефир од неговата крв никнале цвеќето зумбул …

  Macedonian dictionary

 • 60аморет — (лат amoretto) мал кип што го прикажува Амор, богот на љубовта …

  Macedonian dictionary